Etusivu
Sukusanomat
Kuvagalleria
Säännöt
Yhteystiedot
Palaute
A.J. Europaeuksen jälkeläisten yhdistys r.y.


Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt - Aune Äyräpään rahaston

A.J. EUROPAEUKSEN JÄLKELÄISTEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.10.1996
 • Yhdistyksen nimi on A.J. Europaeuksen jälkeläisten yhdistys ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 • Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne Liperin kirkkoherran teologian tohtori Anders Josef Europaeuksen (s. 1797 21/11, k. 1870 24/5) jälkeläiset, jälkeläisten ottolapset, näiden jälkeläiset sekä edellä lueteltujen aviopuolisot, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistys määrää.

 • Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • yhteenkuuluvaisuuden tunteen vireillä pitäminen ja kehittäminen suvun jäsenissä;

  • menneiden polvien muiston ja suvun perinteiden vaaliminen;

  • suvun historian ja vaiheiden sekä suvun jäsenten elämän ja toiminnan tutkiminen ja selvittäminen;

  • suvun jäsenten opintojen tukeminen sekä heidän keskuudessaan ehkä ilmenevän puutteen lievittäminen sikäli kuin siihen on mahdollisuuksia.

  Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia sekä kokoaa ja säilyttää sukua koskevia asiakirjoja ja painotuotteita, kirjeitä, kuvia ja muistoesineitä. Jäsenmaksuina, lahjoituksina tai muulla tavoin saamansa varat yhdistys käyttää toimintansa hyväksi harkintansa mukaan. Myös voidaan perustaa pysyviä rahastoja määrättyjä tarkoituksia varten.

 • Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Siihen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen esimies puheenjohtajana ja yksitoista muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, siten, että kahtena ensimmäisenä vuotena eroaa neljä jäsentä arvan mukaan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikautensa valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varaesimiehen. Samoin hallitus valitsee yhdistyksen virkailijat, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Hallitus on päätösvaltainen vähintään 6 jäsenen läsnäollessa. Asiat päätetään hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänteen enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen jäsenet ja virkailijat eivät nauti toimistaan palkkaa eikä palkkiota ellei yhdistyksen vuosikokous toisin päätä.

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa esimies tai varaesimies yksin.

 • Yhdistyksen toimikausi kestää kalenterivuoden. Tilit päätetään samoin kalenterivuosittain.

 • Tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden on helmikuun kuluessa annettava hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään aikaisintaan kesä- ja viimeistään marraskuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

  • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin;

  • todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi;

  • valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa;

  • esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;

  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

  • määrätään jäsenmaksun suuruus;

  • valitaan yhdistykselle esimies seuraavaksi toimikaudeksi;

  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaa toimikautta varten;

  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa tilikautta varten;

  • käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten mahdollisesti esittämät asiat.


 • Asiat päätetään yhdistyksen kokouksissa niinkuin hallituksessa (4 §:n 4. momentin mukaan) lukuunottamatta niitä asioita, joista 10 §:ssä on erikseen määrätty. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä postitse kullekin perheelle ja yksityiselle yhdistyksen jäsenelle vähintään kuukautta ja muista kokouksista vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. Alaikäisellä yhdistyksen jäsenellä ei ole ääni- eikä vaalioikeutta.

 • Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii, tullakseen hyväksytyksi, vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Purkamispäätös on lisäksi vahvistettava, myöskin kolmella neljäsosalla annetuista äänistä, toisessa kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan puolen vuoden kuluttua. Jos yhdistys puretaan, on samalla päätettävä arkiston vastaisesta säilyttämisestä ja yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta johonkin sen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Omaisuutta ei saa jakaa yhdistyksen jäsenten kesken. Jos tässä pykälässä mainittuja asioita tulee kokouksessa esille, on siitä nimenomaan kokouskutsussa mainittava.

 • Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.


AUNE ÄYRÄPÄÄN RAHASTON SÄÄNNÖT

 • A.J. Europaeuksen jälkeläisten yhdistys r.y. on perustanut Aune Äyräpään rahaston.

 • Rahasto koostuu varoista, jotka on saatu Aune Äyräpään töiden myynnistä yhdistyksen jäsenille. Sen peruspääoma on 20.000 (kaksikymmentätuhatta) markkaa.

 • Rahaston tarkoitus on edistää ja tukea taiteen harrastusta ja opintoja yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Rahaston tarkoitusta toteutetaan pääasiassa myöntämällä stipendejä ja apurahoja.

 • Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla, testamenteilla ja Aune Äyräpään vielä jäljellä olevien töiden myynnillä. Rahaston tuotto voidaan joko kokonaan tai osaksi lisätä pääomaan.

 • Stipendeihin ja apurahoihin saadaan käyttää vain rahaston tuottoa.

 • Stipendejä ja apurahoja anotaan yhdistyksen hallitukselta tämän vuosittain ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Hallitus esittää ehdotuksensa yhdistyksen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Vuosikokous voi poiketa hallituksen ehdotuksesta.

 • Rahaston kirjanpito sisältyy yhdistyksen kirjanpitoon.

 • A.J. Europaeuksen jälkeläisten yhdistys r.y:n mahdollisesti lopettaessa toimintansa menetellään rahaston jäljellä olevien varojen osalta samoin kuin yhdistyksen varojen suhteen on yhdistyksen säännöissä määrätty.

 

© A.J.Europaeuksen jälkeläisten yhdistys r.y.